2013. március 27., szerda

350 ezer magyarnak nincsen semmi bevétele. De miből élnek?


engeteg szegény ember került az út szélére: nőtt a munkanélküliek száma, és azoké is, akik már semmilyen ellátást nem kapnak. Úgy tűnik, a legelesettebbek már a közmunkában sem bízhatnak, mert az is alig volt mostanában.

Februárban harmincezerrel többen voltak munka nélkül, mint egy éve. Ez azt jelenti, hogy több mint 676,5 ezer regisztrált álláskeresőt tartott nyilván a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. 4,6 százalékkal többet, mint egy éve (és 4,3%-kal többet, mint egy hónapja). Iszonyatosan nagy szám. Akiknek még volt állásuk, azok közül minden negyedikre jutott egy álláskereső.
Akik egy forintot sem kapnak
De ami még döbbenetesebb, hogy a munkanélküliek jóval több mint fele semmilyen ellátást nem kap. Az ő létszámuk is jelentősen, több mint 14 százalékkal nőtt tavaly óta. Gondoljunk bele: több mint 351 ezer emberről beszélünk, akik senkitől sem kapnak semmilyen anyagi segítséget ahhoz, hogy megéljenek valahogy, amíg nincs munkájuk. Miből esznek? Mivel fűtenek? És mit csinálnak, ha megbetegednek? Merthogy nekik egyészégügyi ellátás sem jár, hacsak nem fizetik a havi 6600 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot. Márpedig miből fizetnék?
Az, hogy nőtt az ellátatlanok száma, nem véletlen, hiszen a juttatások idejét több lépésben jól megkurtították. Az álláskeresési járadék például csak három hónapig jár, miközben több mint 183 ezer embernek már bő egy éve nincs munkája. S a többségnek egy évnél is tovább tart az álláskeresés. Az esélytelenséget jól jelzi az is, hogy akik még kapták az álláskeresési járadékot, azok közül pedig kevesebb mint feleannyian tudtak elhelyezkedni, mint egy éve.
Ezenkívül szociális juttatást kaphatnak még a munkanélküliek, de a 676 ezer munkanélkülinek kevesebb mint 36 százaléka részesül ilyenben.
A fiatalok is bajban vannak
Szomorú az is, hogy a pályakezdő állástalanok létszáma is jelentősen, jó negyedével nőtt tavaly február óta. Több mint 105 ezer 25 évnél fiatalabbnak és 77 ezernél is több pályakezdőnek nem volt állása.
Csak a diplomás és a megváltozott munkaképességű álláskeresők száma csökkent (előbbieké 1,4 százalékkal, utóbbiaké erőteljesebben, egy év alatt 8,2 százalékkal).
Alig van állás és közmunka
Az elhelyezkedési esélyek romlását az is mutatja, hogy kevesebb mint feleannyi állás volt, mint egy éve: összesen alig több mint 43 ezer, a 676 ezer állástalannak. Tavaly februárban még nyolcvanezerrel több, vagyis 125 ezer állás jutott a 30 ezerrel kevesebb munkanélkülire.
Államilag nem támogatott új állásból 11,5 ezret hirdettek meg februárban (kicsivel többet mint egy éve). Viszont az államilag támogatott munkák száma (ilyen például a közmunka is) majdnem tizedére csökkent. Ahhoz képest, hogy a kormány azt ígérte, 300 ezer közmunkás lehet az idén, ez elég meglepő. Úgy tűnik, a legkiszolgáltatottabbak már ebben sem bízhatnak.
engeteg poor man's side of the road has been increase in the number of unemployed and those who have not given any treatment. It seems that the most deprived in the public work is not reliable, because it had little to do these days.

In February, thirty thousand people were unemployed for over a year. This means that more than 676.5 thousand registered job seekers were registered in the National Employment Service. 4.6 percent more than a year (and 4.3% more than a month ago). Enormously large number. Those who still had their jobs, all of them came fourth in a job search.

Those who did not receive a penny

But more döbbenetesebb that well over half of the unemployed do not receive any treatment. Their headcount significantly, more than 14 percent since last year. Think about it: more than 351 thousand people are talking about anyone who did not receive any financial support in order to survive somehow, as long as they are unemployed. What do they eat? Because heated? And what do they do if you get sick? How egyészégügyi care because they fail, unless you pay for the health service contribution of U.S. $ 6,600 per month. However, what makes a purchase?

Is to increase the number of unprovided for, is not accidental, since the benefits of more time passes are curtailed. The jobseeker's allowance as applicable only for three months, while more than 183 thousand people have already more than a year of work. And the majority has held more than a year in the job search. The odds are a good indication of failures is that people who have got the job search allowance, whichever is less than half of them were able to find a job than a year ago.

In addition, they can get social benefits for the unemployed, but the 676 thousand unemployed receive less than 36 percent of such a thing.

The young ones are in trouble

It is sad is that a significant number of unemployed school leavers, a good quarter of last year, has increased since February. More than 105 thousand under the age of 25 and 77 over a thousand career starter does not have a job.

Only graduates and job seekers with disabilities decreased (former at 1.4 percent, latter more strongly, by 8.2 percent a year).

There's hardly any jobs and public works

The deterioration in employment opportunities is also revealed that fewer than half as many jobs than a year: a total of just over 43 thousand, 676 thousand unemployed. Seventy thousand more than in February last year, 125 thousand jobs that reached the 30 thousand fewer unemployed.

Government has not supported a new position announced in February, 11.5 thousand (little more than a year ago). However, the number of subsidized jobs (such as public work) dropped almost tenfold. Considering that the government has promised 300 thousand public workers may be this year, it is quite surprising. It seems that the most vulnerable do not have this trust.

Source: Hír24


engeteg armen Mannes Seite der Straße hat Zunahme der Zahl der Arbeitslosen und diejenigen, die keiner Behandlung gegeben haben. Es scheint, dass die meisten in der öffentlichen Arbeit entzogen nicht zuverlässig ist, weil es wenig zu tun hatte, in diesen Tagen.

Im Februar waren 30.000 Menschen arbeitslos seit über einem Jahr. Dies bedeutet, dass mehr als 676.500 registrierten Arbeitssuchenden in der National Employment Service registriert wurden. 4,6 Prozent mehr als ein Jahr (bzw. 4,3% mehr als vor einem Monat). Enorm große Anzahl. Diejenigen, die immer noch ihre Arbeitsplätze, kamen alle von ihnen vierte in einer Job-Suche.

Diejenigen, die nicht erhalten haben, einen Pfennig

Aber mehr döbbenetesebb, dass weit über die Hälfte der Arbeitslosen erhalten keine Behandlung. Ihre Mitarbeiterzahl deutlich mehr als 14 Prozent seit dem letzten Jahr. Denken Sie darüber nach: Mehr als 351 Tausend Menschen sind über jeden, der nicht erhalten haben, keine finanzielle Unterstützung, um irgendwie zu überleben, solange sie arbeitslos sind zu sprechen. Was essen sie? Da erwärmt? Und was tun sie, wenn Sie krank werden? Wie egyészégügyi Pflege, weil sie versagen, wenn Sie für das Gesundheitswesen in Höhe von US $ 6.600 pro Monat zu zahlen. Doch was macht ein Kauf?

Ist die Zahl der für unprovided erhöhen, ist nicht zufällig, da sich die Vorteile von mehr Zeit vergeht beschnitten werden. Die Beihilfe für Arbeitsuchende zutreffend nur für drei Monate, während mehr als 183 Tausend Menschen, die bereits mehr als ein Jahr Arbeit haben. Und die Mehrheit hat mehr als ein Jahr in der Job-Suche statt. Die Chancen sind ein guter Indikator für Fehler ist, dass Menschen, die bekam den Job Suche Zulage, je nachdem, was weniger als die Hälfte von ihnen ist haben können, um einen Job als vor einem Jahr zu finden waren.

Darüber hinaus können sie Sozialleistungen für Arbeitslose bekommen, aber die 676 Tausend Arbeitslose erhalten weniger als 36 Prozent der so eine Sache.

Die Jungen sind in Schwierigkeiten

Es ist traurig, dass eine erhebliche Zahl der Arbeitslosen Schulabgänger, ein gutes Viertel des letzten Jahres, seit Februar gestiegen. Mehr als 105 Tausend unter dem Alter von 25 und 77 über tausend Berufsanfänger nicht einen Job haben.

Nur Absolventen und Arbeitssuchende mit Behinderungen zurückgegangen (ehemals bei 1,4 Prozent, letztere stärker, nämlich um 8,2 Prozent pro Jahr).

Es gibt kaum Arbeitsplätze und öffentliche Arbeiten

Die Verschlechterung der Beschäftigungschancen wird auch gezeigt, dass weniger als halb so viele Arbeitsplätze als einem Jahr: insgesamt knapp über 43 Tausend, 676 Tausend Arbeitslose. Siebzigtausend mehr als im Februar letzten Jahres 125.000 Arbeitsplätze, die die 30.000 Arbeitslose weniger erreicht.

Regierung hat nicht eine neue Position im Februar 11.500 (etwas mehr als vor einem Jahr) gab unterstützt. Allerdings sank die Zahl der geförderten Arbeitsplätze (wie öffentliche Arbeiten) fast verzehnfacht. In Anbetracht, dass die Regierung 300.000 öffentliche Bedienstete versprach kann in diesem Jahr ist es ziemlich überraschend. Es scheint, dass die am meisten gefährdeten nicht über dieses Vertrauen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.

Blogarchívum